Berenice بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Berenice یک فرشته زیبا در آسمان است. او می خواهم محبت خود را به سراسر جهان گسترش یافته است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsBerenice