من خیلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

انتخاب بهترین لباس، لوازم جانبی و را تشکیل می دهند به طوری که این دختر تا به یک نگاه جدید رو بطور کامل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsMakePretty