پوش آرایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

داماد این اردک به قو دوست داشتنی است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGroomingGirlsPoshMake