بازی Quizz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

جواب تمام سوالات قبل از نقاط اجرا کردن. بنابراین شما بهتر است سریع فکر می کنم!

کنترل بازی:
فقط ماوس خود را با استفاده از گزینه های داده شده را انتخاب کنید.

EducationalQuizzGame