عشق برتز متر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

می خواهند بدانند که اگر شخص خود را با یک است؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

LoveAdverGirlsBratzMeter