برتز تطابق کامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

نمایش بهترین مهارت های تطبیق خود را با بازی های برتز تطابق کامل!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlMatching Memory Timing Android GirlsBratzPerfect