تعطیلات ساحل کامل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

انتخاب لباس مناسب برای او برای پوشیدن در حالی که او 'راه رفتن در امتداد ساحل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPerfectBeachHoliday