پیراستن بپوشید ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

'خوبی برای راه رفتن در امتداد ساحل ماسه می شود و شیک پوشیدن مورد علاقه شما قطعه یک بار یا 2 تکه کت و شلوار تابستان. سبک ایده آل برای این دختر انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBeachWearDressup