پیراستن ساحل آسمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سلست در حال رفتن به لذت بردن از یک روز تابستانی آفتابی در ساحل. راهنما او را انتخاب کنید برخی از لباس های فانتزی را به نفع خود رقابت شخص ساده و معصوم داغ در ساحل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCelesteBeachDressup