تاریخ پیراستن فیلم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس خوب برای این دختر را انتخاب کنید. او در مورد به تماشای یک فیلم با دوست پسر خود و نیاز به لباس تحت تاثیر قرار دادن.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsMovieDateDressup