فرشته لباس تا 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فرشته پیراستن شما می توانید لباس تا موجودات جذاب از آسمان، فرشتگان. من می توانم به شما اطمینان دهم که چنین فرشته چنین به عنوان یکی از در این بازی پیش از این هرگز دیده شده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsAngelDress