فرشته سفید لباس تا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این نیازهای فرشته سفید کمک پانسمان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpWhiteAngel