سیاه و سفید پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما او را برخی از این لباس های سیاه و سفید را انتخاب کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBlackWhiteDressup