پیراستن استرالیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

باند پایین زیر و آنها به کمک شما نیاز در لباس پوشیدن. به دختران قبل استرالیا با استرالیا بازی سرگرم کننده لباس تا. اجازه دهید لباس یو پی اس شروع!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsAustralianDressup