پله پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

او 'رفتن به سینما، اما هیچ ایده چه چیزی برای قرار دادن در. او می تواند به شما کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsStairsDressup