پیراستن بی گناهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

آیا می توانم یک لباس زیبا و لوازم جانبی را انتخاب کنید برای بانوی سنگین؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsInnocenceDressup