فرشته لباس تا 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فرشته لباس تا می رسد در فصل پنجم خود را، و هنوز هم به همان اندازه سرد است، به لطف خود را به شخصیت های اصلی آن: فرشتگان زیبا. این نیز تضمین می کند، trendiest لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsAngelDress