کریسمس فرشته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

کریسمس در اینجا! این فرشته کریسمس کمک خواهد کرد که به شما در گرفتن همه هدیه شما می خواهید این سال! اما شما باید خوب! لباس او را تا کنید و او ممکن است بهتر به شما!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpChristmasAngel