لباس رسمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

دان 'تی می دانید چه نوع لباس رسمی برای پوشیدن دارم؟ سپس این بازی و بازی برای خودتان تصمیم می گیرید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpFormalDresses