راک پارگی کیسه آب شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

همه دختران می دانم که پیدا کردن لباس کامل است فوق العاده مهم! نسیم آسمان و دوستان او نیاز به کمک برای انتخاب بین این همه مدل لباس زیبا.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsRockYourProm