دختر کوپید لباس نام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر فرشته می خواهد برای دریافت در در action.Click بازی گیری دسته بندی و سپس گزینه های آنها را در دختر کوپید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsCupid