شجاع کوپید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید به عنوان شیاطین زیادی به عنوان شما می توانید ضربه.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBraveCupid