شجاع خرگوش هیولا بیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

شجاع خرگوش هیولا بیت

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت و پرش، فضایی تحقیق به آمار هیولا.

FightingAdventureActionAnimalMonstersRabbitBraveBeat