شجاع بچه گربه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بچه گربه ها در اتاق زیر شیروانی زندگی می کنند. کمک به آنها را از طریق اتاق زیر شیروانی رفتن و هنگامی که آنها در مورد به سقوط هستند، آنها را با یک بالش دریافت و ارسال آنها را به داخل لوله های.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsKittenGirlBrave