در مقابل بچه گربه توله سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نبرد حماسی بین گربه ها و سگ ها ادامه دارد، اما این دو رزمندگان خنده دار را به مبارزه در محله.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AnimalKittenDress UpPuppyAnimal