جهان توله سگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

توله سگ خود را انتخاب کنید و تکمیل وظایف در هر سطح قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AnimalPuppyWorld