توله سگ دلتا پرواز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1314 48.15% with 27 votes

پرواز گلایدر آویزان خود را به عنوان شما را با شتاب بالن و اجتناب از اشیاء دیگر.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای پرواز.

FlyingObstacleBalloonsAnimalBirdsPuppyDelta