آخرین روند مد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

دریافت این دختر رفتن به آخرین روند مد!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsLatestFashionTrends