مد شیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تصمیم می گیرید که لباس بهترین راه حل برای این دختر هستند!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsStylishFashion