Chique مد پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

او همیشه به نظر می رسد خوب است اما او نیاز به مشاوره خود را در چه به پوشیدن این پاییز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverChiqueFashionDressup