مد خرید پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

او در حال رفتن به خرید - کمک به او لباس زیبا و راحت را برای پوشیدن انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionShoppingDressup