خرید فروش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

Manulea را دوست دارد به مغازه فروش. می پردازد که در آن او می تواند صرفه جویی تا 70 درصد وجود دارد!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsSaleShopping