خرید در شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   194 82.61% with 23 votes

فروشگاه 'تا شما را در شهر رها و پیدا کردن این خانمها برخی از ساز و برگ بسیار جذاب.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsShoppingCity