سکس و شهر تا لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   144137 51.25% with 281 votes

کری محبوب است رفتن به ازدواج. راهنما او را به او pcikt بهترین لباس عروسی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpAdverGirlsCity