برگشت به شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

شما در شهر و این شب را در حال رفتن به مهمانی. لباس و آماده به بیرون بروید امشب. با استفاده از ماوس به انتخاب شلوار، بلوز و مکمل است که شما در کمد لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBackCity