بازگشت به مدرسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نیازهای آنا کمک به تصمیم گیری چه چیزی را می پوشند به مدرسه، می تواند به شما کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpBackSchool