دبیرستان دزدکی حرکت کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   165 76.19% with 21 votes

فرار به نام عشق! آیا می شود یک احمق نیست، خارج شدن از مدرسه!

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید خود را به بازی.

EscapeGirlLoveSchool