فرار از کمپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

هنگامی که عشق می خواند، آن را 'زمان به ترک اردوگاه پشت
قبل از زمان اجرا می شود، آن را از طریق هر منطقه و رسیدن به خروج بدون اینکه خال خال. شما ممکن است مجبور به تعامل با برخی از اشیاء به خارج شدن از برخی از مناطق.


کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

EvadeEscapeGirlLoveGirlsCamp