شهرستان دختر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   169 64% with 25 votes

شیوه زندگی او پر زرق و برق است و همچنین سبک مد خود را. پیراستن ظریفانه این جوجه خیلی جوان و لذت بردن از زندگی شهر!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCity