داغ مد دختر خرید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

چه کسی ندارد 'تی عشق به خرید بروید برای دختران مد؟ بنابراین بسیاری از لباس های زیبا وجود دارد. اجازه 'چگونه بهترین آنهایی که شما انتخاب می کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionShopping