Ramira پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

در گذشته! Ramira است که در تاریخ اول خود را. او عصبی و 'نیاز به کمک شما.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsRamiraDressup