پیراستن رنگارنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بسیاری از لباس های رنگارنگ و سرگرم کننده برای پوشیدن دارم. را انتخاب کنید از این مجموعه و کسانی که متناسب با بهتر را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpColorfulDressup