لباس ماپت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

همیشه این ماپت تا به تبدیل شدن به یک کمیک سرپا نگه داشتن تصور، و با لباس مسخره خود، او تخم ریزی 'فقط جریمه نقدی را انجام دهید! لباس تا انسان ماپت برای مسخره ایستادن روزمره!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی!

GirlCartoonDressDressupKidsMuppet