کانال فضایی 5 پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

لباس تا بازی با تن مواد را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
کشیدن و رها کردن آیتم.

Dress UpGirlDress UpSpaceChannelDressup