پیراستن 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس تا مانند یک شاهزاده خانم در این بازی بسیار سرگرم کننده از پانسمان تا این بانوی زیبا. لذت بردن از!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

GirlDress UpPrincessDressup