شاهزاده پیراستن عبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

لباس مناسب برای این شاهزاده خانم زیبا را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpPrincessGirlsGownDressup