پیراستن شاهزاده کره ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   123 80% with 15 votes

این مجموعه مناسب برای دختران کوچک که واقعا می خواهم به شاهزاده کره ای است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpPrincessGirlsKoreanDressup