لباس تا شاهزاده خانم بانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

هر نوع از شاهزاده خانم شما او را، او 'همیشه یک زن جوان بانی. هر نوع از شاهزاده خانم شما او را، او 'همیشه یک زن جوان بانی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpPrincessGirlsBonnie