پری داستان شاهزاده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

شما می توانید همه چیز شما نیاز به یک شاهزاده خانم پری اینجا پیدا کنید. انتخاب لباس حق شما را می خواهم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpPrincessGirlsFairyTale