پری بانو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

کشیدن و رها کردن لباس های جدید را بر روی پری، لباس او را تا به روش های مختلف.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFairyLady